What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Česká asociace konzultačních inženýrů

What are you interested in

Česká asociace konzultačních inženýrů byla založena v roce 1991 v době, kdy se začal formovat trh konzultačních inženýrských prací a kdy se začal strukturovat současný profil konzultační inženýrské profese v České republice.

Dělením velkých projektových a úzce specializovaných ústavů vznikaly samostatné multi-disciplinární projektové kanceláře, ateliéry a společnosti, které se v první polovině devadesátých let postupně zprivatizovaly. Prvotním cílem CACE bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními strukturami a pokusit se převzít od nich zkušenosti a pravidla pro zadávání a zpracování projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atd. a zapojit se postupně do těchto mezinárodních aktivit. V roce 1992 byla CACE jako řádný člen přijata do FIDIC a v roce 1998 do EFCA. V dnešní době je členy CACE více než 50 členských konzultačních inženýrských firem různé velikosti i profesního zaměření a vůči mezinárodním organizacím reprezentuje profesi konzultačního inženýra v České republice.

Hlavní oblasti činnosti Asociace jsou následující:
propagace a ochrana dobré reputace konzultační profese,
podpora profesních zájmů členů Asociace a jejich sladění s obecně platnými etickými a profesními normami,
spolupráce s orgány státní správy i s dalšími nevládními subjekty působícími v oblasti stavebnictví, zejména se SIA – Radou výstavby a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR,
udržování styku se sekretariáty FIDIC a EFCA stejně jako s ostatními národními Asociacemi za účelem koordinace činností a s cílem výměny informací a zkušeností,
aplikace obecně uznávaných pravidel (FIDIC, EFCA) do domácích podmínek, poskytování informací členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat,
spolupráce na tvorbě a aktualizaci legislativních předpisů a zákonů, týkajících se konzultační praxe a výkonu povolání konzultantů,
založení databáze, obsahující údaje o členech se zvláštním zřetelem k jejich činnosti a získaným zkušenostem,
příprava propagačních a informačních materiálů o Asociaci a o jejích členech, jejich profesním zaměření, odborné zkušenosti a aktivitách,
poskytování referencí o členských firmách CACE subjektům, které o to požádají,
spolupráce při aktualizaci soutěžních a obchodních podmínek pro činnost konzultantů,
organizace seminářů k projednání aktuálních problémů, vypracování doporučení k jejich řešení,
vypracování stanovisek CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC nebo EFCA),
příprava a vypracování expertiz ve sporech technické povahy s uplatněním odborné autority Asociace,
spolupráce s Rozhodčím soudem HK a AK ČR při výběru a přípravě rozhodců ve sporech technické povahy.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news