Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

Topics for Public Procurement

Topics for Resilient Cities

Topics for Smart Cities

Topics for Inclusive Cities

Topics for Urban Development

Topics for Financování

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Privacy policy

Zajištění souladu s novými pravidly týkající se ochrany osobních údajů v rámci GDPR (General Data Protection Regulation) v Asociaci pro rozvoj infrastruktury, z.s. (dále jen „ARI“)

Souhlas s vedením osobních údajů pro účely vytvoření databáze a mailing listu využívaných k zasílání informování o akcích pořádaných ARI, nebo o novinkách ze oblastí, kterými se ARI zabývá. 

Právní základ zpracování a účel zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů nečlena ARI a účastníka akcí ARI (dále též jen „subjektů údajů“) za účelem zasílání informování o akcích pořádaných ARI, nebo o novinkách ze oblastí, kterými se ARI zabývá. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu má subjekt údajů možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Jaké osobní údaje o nečlenech ARI a účastnících akcí ARI zpracováváme?

O subjektu údajů jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • příp. telefonní číslo.

Dále jsou zpracovávány údaje způsobu poskytnutí souhlasu se zpracováním výše uvedených osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu). Jakmile subjekt údajů svůj souhlas odvolá, jsou jeho osobní údaje z databáze ARI a mailing listu smazány. Informaci o udělení a odvolání souhlasu může ARI držet ještě po přiměřeně dlouhou dobu, aby byla schopna prokázat, že jí souhlas byl dříve udělen. K úplnému výmazu dojde nejpozději do 2 let po odvolání souhlasu.

Kdo se k údajům dostane?

K výše uvedeným údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu:

 1. osoby, které pro ARI vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, dodavatel účetních služeb, najaté produkční agentury,
 2. osoby zajišťující pro ARI rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat,
 3. provozovatelé záložních serverů a datových záloh ARI,
 4. právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři ARI.

Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

Jak dlouho budeme údaje o nečlenech ARI a účastnících akcí ARI zpracovávat?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány primárně do odvolání souhlasu. Údaje o tom, že subjekt údajů souhlas ARI udělil či jej odvolali, může ARI zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě byl souhlas dříve udělen. K úplnému výmazu dojde nejpozději do 2 let po odvolání souhlasu.

Kde se údaje budou zpracovávat?

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány na interních počítačových systémech, které podléhají zabezpečení fyzickému, softwarovému a systémovému.

Poučení o právech subjektů údajů

Upozorňujeme, že subjekt údajů není povinen ARI jakékoliv údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že subjekt údajů má právo u ARI jakožto správce poskytnutých osobních údajů:

 1. Požadovat přístup k osobním údajům, které o subjektu údajů zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od ARI jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR.
 2. Požadovat opravu osobních údajů, které jsou o subjektu údajů zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
 4. Požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR.
 5. Získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a
 6. strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s
 7. omezeními uvedenými v článku 20 GDPR.
 8. Má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se
 9. konkrétní situace subjektu údajů.

Pokud ARI obdrží žádost subjektu údajů ve smyslu předchozího odstavce, bude jej informovat
o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud by ARI nepřijala opatření, o které subjekt údajů požádal, je povinna subjekt údajů informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením není ARI povinna zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může ARI subjektu údajů (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud ARI obdrží žádost subjektu údajů, ale bude mít důvodné pochybnosti o jeho totožnosti, může subjektu údajů požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Dále upozorňujeme, že v případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že ARI zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či má právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní informace správce

Subscribe to latest news