Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

czBIM a ARI propojují síly na rozšíření SNIM o část pro dopravní stavby a související infrastrukturu

  • 4. 6. 2020
  • Press news

Odborná rada pro BIM, z.s. (czBIM) a Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (ARI) se na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci dohodly, že ARI podpoří rozšíření datového standardu SNIM o část prvků pro dopravní stavby a související infrastrukturu. Datový standard je nezbytným podkladem pro tvorbu 3D modelu staveb BIM, jehož povinnost zavádí od roku 2022 Koncepce zavádění metody BIM v ČR, kterou vláda schválila usnesením č. 682 dne 25. září 2017.

V květnu t.r. uzavřeli czBIM a ARI Memorandum o spolupráci, ve kterém vzájemně deklarují zájem    a cíl rozšířit Standard Negrafických Informací 3D Modelu (SNIM) o část pro dopravní stavby a související infrastrukturu. „ARI podporuje rozšíření SNIM o část prvků pro dopravní stavby a související infrastrukturu. S tímto záměrem budou osloveni členové ARI s nabídkou účasti na aktivní tvorbě, připomínkování a oponentuře. Projekt bude koordinován s jednotlivými pilotními projekty v rezortu dopravy, kterých se účastní členové ARI. Financování projektu bude řešeno v rámci projektové aktivity ARI. Tento projekt bude konzultován se zástupci státní správy v rámci Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury.“ Tomáš Janeba, prezident, ARI

V současné době je SNIM zaměřen na pozemní stavby. Rudolf Vyhnálek, člen představenstva czBIM upřesňuje: „SNIM vzniká z důvodu potřeby dosažení co největší kompatibility výstupů jednotlivých dodavatelů, kteří BIM modely vytvářejí, a to především z pohledu informačního obsahu. Pouze standardizovaný BIM model může být následně zpracován dalšími aplikacemi určenými pro rozpočtování, simulace, správu a údržbu a podobně. Standardizovaná forma a obsah výstupu je pro další strojové zpracování zásadní. Datových standardů je na světě mnoho. Každý reaguje na lokální potřebu tamních investorů, projektantů a architektů, rozpočtářů, realizačních firem a správců nemovitostí. Představa jediného jednotného celosvětového datového standardu je tak lichá a využívání vícero DS je umožněno jejich vzájemným mapováním a konverzí. To řeší i příp. požadavek klienta na odlišný DS. A to je i cílem SNIM, jenž bude prakticky použitelný jak uživatelsky, tak strojově, a v dalším kroku bude propojován s DS, které jsou pro české dodavatele orientované i na zahraniční trhy důležité (např. projekty Deutsche Bahn apod.)“

Prvotní myšlenka na vytvoření jednotného datového standardu vznikla v czBIM v roce 2015. Od té doby prochází SNIM vývojem tak, aby naplňoval všechny atributy potřebné pro podporu BIM modelu. Nositelem autorských práv k SNIM je czBIM, který SNIM zdarma poskytuje odborné veřejnosti na stránkách https://snim.czbim.org/. Doposud byl SNIM financovaný z činnosti czBIM, další rozvoj v oblasti pozemních staveb bude financován ze zdrojů czBIM a také pomocí dobrovolných příspěvků členů spolku. „Velmi si vážíme podpory ze strany našich členů a jejich ochoty zapojit se do financování SNIM.  Bez toho a nadšení trávit nad zdokonalování SNIM hodiny práce by tento projekt nikdy nevznikl a nemohl dál pokračovat. Za to všem patří velké poděkování.“ říká k financování SNIM provozní ředitelka czBIM Libuše Kameníčková.

czBIM kontinuálně svou činností podporuje zavádění Koncepce BIM v ČR a naplňování Vládního programu digitalizace České republiky. Spolu s ARI zastává názor, že všechny normy a metodiky musí vyjít z projektové a realizační praxe a musí mít podporu napříč stavebním trhem.

Souběžně s dotvářením části pro dopravní stavby bude probíhat upřesňování a doplňování SNIM pro stavby pozemní. Na výstupu se budou podílet také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).

SNIM je a bude dostupný výhradně zdarma a veřejně na stránkách czBIM, ARI a dalších partnerů.

Subscribe to latest news