What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Jaký bude rok 2015 v oblasti budování infrastruktury v ČR

  • 11. 12. 2014
  • Press news

Včerejší Národní konference o české infrastruktuře s mezinárodní účastí připomněla nutnost řešení palčivých otázek budování infrastruktury v ČR. Odborníci z řad dodavatelů, poradenských společností i potenciálních investorů diskutovali o možnostech, které by v příštím roce mohli v  České republice rozhýbat infrastrukturní projekty. Důležitou součástí prezentací bylo i vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, kteří přítomné ujistili, že i stát si je vědom, že v této oblasti má velké rezervy.

Včerejší Národní konference o české infrastruktuře přinesla tři zásadní informace o připravovaných změnách v oblasti řešení infrastrukturních projektů. Ani jedna bohužel nepomůže projektům pro příští rok, ale i tak jsou příslibem do budoucna. Cílem přípravy nového zákona o zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj není jen převést nové zadávací směrnice EU do českého právního prostředí, ale také uvolnit některá současná omezení, která negativně ovlivňují kvalitu výběru dodavatelů zejména v případech, kdy je převažujícím hodnotícím kritériem cena. Na straně Státního fondu dopravní infrastruktury probíhající iniciativa pro využití zadávání zakázek metodou Design-Build (Navrhni-postav) umožní zadávat zejména stavby mostů, technologických objektů a velkých křižovatek tak, aby realizátoři mohli do řešení vložit vlastní invenci a řešení tak přinášelo maximální ekonomický efekt – tedy optimální poměr mezi cenou a získanou hodnotou díla. Ovšem největší dopad do infrastrukturních projektů bude mít jednoznačně nový zákon o liniových dopravních stavbách, jehož věcný záměr vzniká na Ministerstvu dopravy (MD). Ten by měl konečně vyřešit problémy, které brzdí důležité liniové stavby. Příslib vzniku specializovaného stavebního úřadu na MD a jednoho integrovaného povolení s jednostupňovým odvolacím řízením po vzoru německé legislativy vyvolává pozitivní očekávání u všech zúčastněných. Měly by tak odpadnout letité spory o realizaci dopravně významných liniových staveb.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) se v posledním roce výrazně snaží o rozproudění smysluplné odborné diskuze nad problémy infrastrukturních projektů. Účastníci mohli zkonfrontovat své zkušenosti se zkušenostmi ze zahraničí. Prezident ARI, Tomáš Janeba shrnul dnešní konferenci slovy: „Dnešní konference nás utvrdila v tom, že jdeme správným směrem. Využití zahraničních zkušeností ať už na poli smluvních podmínek dle vzorů FIDIC, nebo na poli financování prostřednictvím PPP projektů, pomůže české ekonomice k nastartování dalšího růstu. Velice mne potěšilo, když zde z úst zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy i Státního fondu dopravní infrastruktury zaznělo, že mají zájem o další prohloubení spolupráce, která již přináší úspěchy jak v oblasti přípravy nového zákona o veřejných zakázkách, tak i při přípravě využití zadávání zakázek metodou Design-Build (Navrhni-postav)“.

TZ ke stažení

Subscribe to latest news